Vision & Mission

 

Vores Værdier og menneskesyn i M.I.C. Fonden:

I det daglige tager vi udgangspunkt i den anerkendende pædagogik, hvor det enkelte menneske er i centrum og mødes i dets følelser, ønsker og intentioner.

Ser vi på retten til og behovet for anerkendelse er vi alle lige, men dog så forskellige. Alle mennesker har brug for at blive mødt med anerkendelse, hos os mest af alt børnene, de unge og voksne med psykiske/fysiske udfordringer i dagligdagen. Ved at vi møder dem anerkendende, så de føler sig set, hørt og forstået, uanset hvilket mennesker de er og hvor de er i deres liv, er vi med til at skabe grobund for udvikling og læring.
Vi fokuserer på det, som den enkelte er god til, altså deres ressourcer og bruger den positive fremgang til forsat at motivere den enkle til at opsøge nye udfordringer.

Metode:
Vores grundlæggende metode er de fire delelementer inde for det anerkendende menneskesyn og tænkning. Det vil være den røde tråd gennem vores daglige arbejde.

Metoden uddybes her, da vi mener at de fire delelementer er medvirkende til selvudvikling hos det enkle menneske.

Lytning:
Gennem aktiv lytning hører vi mere end det verbale budskab. Vi lytter til og opfanger kropssprog og dermed følelserne bagom eller mellem ordene. Ved at fokuserer på individets oplevelse, være koncentreret, medfølende og indlevende, er vi emotionel tilgængelige. På denne måde opfanger vi budskaber og oplevelser ud over dem som er symboliseret i ord. Denne tilgængelighed bidrager til at skabe tryghed.

Forståelse:
For at skabe indre forståelse, fokuser vi på den indre oplevelse, frem for det umiddelbare, altså det ydre. Vi stiller os til rådighed med en undrende og lyttende holdning, for dermed at gå ind i den andens oplevelsesverden og opfanger følelserne som de opfattes af personen selv. På denne måde udviser vi forståelse og anerkendelse og målet er at man føler sig forstået.

Accept og tolerance:
Vi accepterer retten til personens følelser og oplevelser af verden. Dette gør vi gennem accept, varme, tolerance og respekt, og giver dermed personen mulighed for at opleve sig selv, gennem andres øjne. Gennem accepten af personens oplevelser øger vi deres refleksivitet og dermed skaber vi grundlag for forandring. Denne accept gør det muligt for personen at føle at de ejer og har ret til deres egne oplevelser og netop derfor eventuelt kan forandre eller give afkald på den. På denne måde virker accept og tolerancer formidlende.

Bekræftelse:
Det er gennem aktiv lytning, vi opnår forståelse og gennem accept/tolerance af personens egne oplevelser, at vi kan yde bekræftelse. Bekræftelsen ligger i den måde vi lytter og agere på. Vi viser gennem vores adfærd, at netop deres følelser er vigtige og at vi accepterer deres oplevelser uden at bedømme eller fordømme deres måde at se og opfatte verden på.

De er alle sammen delelementer, som ikke kan udelukke hinanden. Fordi lytning er en forudsætning for forståelse, forståelse en forudsætning for accept/tolerance og bekræftelse.

Vores mål er:
At vi ud fra vores anerkendende menneskesyn har den opfattelse: at alle mennesker både kan og vil udvikle sig i en retning, som giver dem mulighed for, at finde deres plads i samfundet på trods af forskellige forudsætninger og livsvilkår.

  • Alle mennesker skal have ret til ens muligheder for et godt liv til trods forskellige forudsætninger.
  • Alle mennesker skal anerkendes som kærlige, nysgerrige og eksperimenterende.
  • Alle mennesker skal have mulighed for at udvikle selvindsigt og empati.
  • Støtte det enkle menneske i at se, anerkende og forstå egne potentialer og udviklingsmuligheder.
  • Alle mennesker skal føle sig respekteret og anerkendt trods forskelligheder og forskellige livsvilkår.

 

M.i.C. Fonden Den selvejende institution

Grønhøjvej 19, Gryderup
DK-4242 Boeslunde
Danmark
Mobil:          +45 53 17 96 08
CVR.NR:     35 58 71 60
P.NR:          1019052873