Vedtægter For Fonden/selvejende institution

 

Vedtægter for

M.I.C. Fonden

Den selvejet institution

§ 1. Navn og hjemsted

1.1 Fonden/ den selvejende institutionens navn er M.I.C. fonden

1.2 Fondens/institutionens hjemsted Grønhøjvej 19, 4242 Boeslunde, Slagelse kommune.

§ 2. Stifter og grundkapital

2.1 M.I.C. Fonden er etableret som en selvejende institution med selvstændig bestyrelse.
Den selvejende institution er etableret i henhold til serviceloven § 36 og 104.
og er stiftet af Janne Dissing Mørck Slagelse landevej 8A, 4200 Slagelse

2.2 Grundkapitalen udgør pr. stiftelsestidspunktet kr. 3.000. Ingen del af fonden/ den selvejende institutions formue eller udbytte heraf kan nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifteren eller dennes familie eller på anden måde komme disse til gode, men skal anvendes til opnåelse af den selvejende institutions formål.

2.3 Den selvejende institution er en ikke erhvervsdrivende institution, som er undtaget fra
fondsloven, jfr. § 1, stk. 2, nr. 7.

2.4 Tilsynsførende myndighed godkender og fører tilsyn med fonden/den selvejende institution og dens virke i henhold til serviceloven regler om godkendelse og tilsyn.

§ 3. Formål

3.1 Fondens/den selvejende institutionens formål er at drive og yde socialpædagogisk støtte til børn, unge og voksne med psykisk funktionsnedsættelse. Formålet søges bl.a. opnået gennem etablering af en fritids- og ungdomsklub for børn/unge inden for autisme spekteret, AD/HD og andre psykiske funktionsnedsættelse, samt et aktiverings- og samværstilbud fortrinsvis i alderen 13-65 år.

3.2 Fondens/ den selvejende institutions kan med henblik på opfyldelse af formål, erhverve sig fast ejendom.

3.3 Fondens/ den selvejende institutions formål er almennyttigt/velgørende. Velgørende i forhold til at 5 % af vores års overskud går til kræftens bekæmpelse.

§ 4. Drift og formue

4.1 Fonden/den selvejende institutions drift finansieres ved ydelser fra visiterende offentlige myndighed.

4.2 Modtager fonden/den selvejende institution donationer i form af gaver, arv eller legat, anvendes disse efter giverens ønske til fremme af den selvejende institution formålsbestemmelser.

4.3 Den selvejende institutions midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål,
ligesom et eventuelt driftsoverskud kun, kan anvendes i overensstemmelse med institutionens formålsparagraf.

§ 5: Fonden/den selvejende institutions overordnede ledelse

5.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden/den selvejende institution og er ansvarlig for, at den drives i overensstemmelse med sit formål samt gældende regler, herunder lov om social service og dagtilbudsloven de af tilsynsførende myndighed fastsatte retningslinjer.

5.2 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for den selvejende institutions drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser, alt i overensstemmelse med lovgivningen herom.

5.3 Bestyrelsen foretager ansættelse og afskedigelse af leder, som har ansvaret for den daglige ledelse og drift af institutionen, herunder kontakten med tilsynsførende myndighed og de anbringende myndigheder.

§ 6: Bestyrelse

6.1 Fonden/den selvejende institutions bestyrelse, der er institutionens højeste myndighed, består af 5 medlemmer og sammensættes som følger:

A. 2 medlemmer vælges ud fra det kriterium, at de besidder uddannelsesmæssig eller erfaringsmæssig kompetence indenfor et håndværk, rådgivning, undervisningsmæssige, socialpædagogiske, psykologiske område.

B. 2 medlemmer vælges ud fra det kriterium, at det ene medlem udpeges af og blandt de til enhver tid værende medarbejdere på stedet. Det andet medlem er den til enhver tid fungerende leder af stedet.

C. 1 medlem udpeges ud fra det kriterium, at medlem via sin uddannelse eller erfaringsmæssige baggrund, besidder regnskabsmæssig forståelse.

Meddelelse om ændringer i bestyrelsens sammensætning skal straks indgives til tilsynsførende myndighed.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og eventuelt en sekretær. Dette skal ske på det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig, efter valget i henhold til § 6.

6.3 Lederen og det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem kan ikke være formand for bestyrelsen.

6.4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5 Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. august til den 31. juli og således, at der altid udpeges medlemmer til bestyrelsen i de lige år, første gang den 1. august 2014. Måtte bestyrelsen ikke senest inden udgangen af juli måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 2 års periode og så fremdeles.

6.6 Fratræder et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden, udpeger bestyrelsen et nyt medlem til at indtræde i den resterende funktionsperiode, således at bestyrelsen altid består af 5 medlemmer.

6.7 Genvalg/udpegning kan finde sted.

§ 7. Møder og stemmeregler

7.1 Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, herudover så ofte formanden eller 1
medlem ønsker det.

7.2 Lederen indkalder til bestyrelsesmøderne og bestyrelsesformanden leder møderne. Møderne indkaldes skriftligt med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

7.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 ud af bestyrelsens 5 medlemmer er tilstede.

7.4 Afgørelser i bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

7.5 Væsentlige beslutninger vedrørende den selvejende institution, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af bestyrelsen med mindst 4/5 flertal.

7.6 Alle forhandlinger i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen Underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde.

§ 8: Bestyrelsens og lederens opgaver

8.1 Bestyrelsen skal virke for, at den selvejende institutions formål i videst muligt omfang
fremmes.

8.2 Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionen drives i overensstemmelse med nærværende vedtægter, gældende lovgivning samt meddelte godkendelser.

8.3 Bestyrelsen overvåger den selvejende institutions drift og påser, at der udarbejdes budget og føres nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

8.4 Det af bestyrelsen underskrevne budget sendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse. Det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab sendes til tilsynsmyndigheden til orientering, efter gældende retningslinjer fra tilsynsmyndigheden.

8.5 Bestyrelsen er ikke pligtig at anbringe den selvejende institutions midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af institutionens økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af den selvejende institutions midler.

8.6 Bestyrelsen ansætter lederen af institutionen. Lederen ansætter og afskediger det øvrige personale.

8.7 Lederen samarbejder med bestyrelsen til opnåelse af den selvejende institutions formål samt til at institutionen drives i overensstemmelse med lovgivningen og meddelte godkendelser. Lederen forestår kontakten mellem bestyrelsen og institutionen.

8.8 Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift af institutionen, herunder kontakten med anbringende kommuner, forældre, kontaktpersoner m.v.

8.9 Behandles sager om personlige forhold, herunder ansættelsesforhold for lederen, kan han/hun ikke deltage i denne del af mødet.

§ 9: Regnskabsår og revision

9.1 Fonden/den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges for bestyrelsen inden den 1. april hvert år. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10: Tegningsregel

10.1 Fonden/den selvejende institution tegnes af bestyrelsesformanden og lederen i forening, af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af lederen og to medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse.

10.2 Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, som forestår den daglige ledelse, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til.

10.3 Indkøb til den selvejende institution i overensstemmelse med den daglige drift kan foretages af lederen eller det øvrige personale i henhold til et godkendt budget.

§ 11: Hæftelse og gaver

11.1 For Fonden/den selvejende institution forpligtelser hæfter alene dens formue.

11.2 Klausuler på gaver, arv og donationer til institutionen skal respekteres.

§ 12: Vedtægtsændringer og opløsning

12.1 Ændringer i nærværende vedtægter samt beslutninger om opløsning af institutionen kan med flertal besluttes af bestyrelsen på to af hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel.

12.2 Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af tilsynsmyndigheden, hvis der er overenskomst med denne og fondsmyndigheden. I tilfælde af institutionens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse i bestyrelsen med flertal med godkendelse fra fondsmyndigheden (civilstyrelsen) og med tilsynsmyndigheden, såfremt institutionen har overenskomst efter serviceloven bestemmelser herom på ophørstidspunkt

 

M.i.C. Fonden Den selvejende institution

Grønhøjvej 19, Gryderup
DK-4242 Boeslunde
Danmark
Mobil:          +45 53 17 96 08
CVR.NR:     35 58 71 60
P.NR:          1019052873